Mer om att bli konsult i nätverket

Att arbeta som egenkonsult blir mer och mer populärt - Man rår sig själv; avgör själv när man vill ha uppdrag och vilken typ av uppdrag man vill arbeta med.  - Man har möjlighet att uppnå verkligt hög inkomst eller nöja sig med en normal datakonsultlön och ha semester ungefär halva året.

Men de finns också nackdelar - Tryggheten i en anställning (om man nu verkligen har någon trygghet med det, nuförtiden?) - Kommer jag att hitta uppdrag? - Jobbigt/svårt att förhandla om timarvode åt sig själv - Sakna socialt umgänge/aktiviteter med andra anställda på ett företag - Krångligt/svårt att starta/sköta ett eget företag.

Vår affärsidé är att till en rimlig kostnad hjälpa till med (underlätta) de som kan ses som nackdelarna med att arbeta som egenkonsult.

Detta innefattar:

Konsulterna i nätverket betalar för dessa tjänster enbart när konsulten har betalt uppdrag och då med endast 10% av till kund fakturerat belopp. För gemensamma aktiviteter och kompetensutveckling gäller dock att vid deltagande i dessa står respektive konsult för sin del av kostnaden.

Vi eftersträvar att konsulterna i vårt nätverk skall ha erfarenhet som datakonsulter från flera olika projekt och med hög kompetens både datatekniskt och socialt.

Konsulter som kan ingå i nätverket är:

 

Exempel på utfall vid övergång från anställning till egenkonsult i vårt nätverk(enskild firma)

Timdebitering

800:-

1000:-

Månadsintäkt (160 debiterbara tim)

128000:-

160000:-

Avgift till Camstrat Consultning AB

12800:-

16000:-

Uppskattad kostnad för egen utveckling, resor, kontorsmateriel m.m.

7000:-

9000:-

Återstår

108200:-

135000:-

Lagstadgad egenavgift (cirka 31%)

33542:-

41850:-

Återstår (din månadslön)

74658:-

93150:-

Detta kan jämföras med din nuvarande månadslön + 13% (avsättning till semesterersättning), alternativt hur många månader du behöver arbeta per år för att uppnå samma årsinkomst som idag.

Så här blir du medlem i nätverket

 En grundläggande förutsättning för medlemskap är att man har flera års erfarenhet av arbete i IT projekt och att man har hög kompetens inom, idag aktuell datateknik. Man kan t.ex. idag arbeta som programmerare, systemerare eller projektledare.

Egen företagare idag
Om du redan idag arbetar som egen företagare så behöver du bara fylla i formuläret " Registrera Konsult" och skicka det. När vi har ett lämpligt uppdrag för dig kontaktar vi dig och när vi tecknat avtal med kund och dig blir du medlem i nätverket. Naturligtvis kan du bli medlem tidigare genom att vi tar över ett avtal du redan har med en kund.

Anställd idag
Om du idag arbetar som anställd så fyller du i formuläret "Registrera Konsult" och skickar det. Vi kontaktar dig, för att eventuellt bistå dig med att bilda eget företag och diskutera hur och när en övergång skall ske tex. genom att vi har ett lämpligt uppdrag för dig eller  tar över ditt pågående uppdrag. När vi tecknat avtal med kund och dig är du medlem i nätverket. Din registrering hos oss är naturligtvis konfidentiell tills vi är överens om hur vi skall agera.

Villkor för medlemskap i nätverket

Medlemskap

1.1 Medlemskap kan sökas genom registrering på Camstrat Consultning ABs hemsida.
1.2 För medlemskap gäller att giltig F-Skattsedel skall finnas för företaget (enskild firma eller annan företagsform), att registrerade uppgifter är korrekta och hålls uppdaterade samt att villkor för medlemskap i sin helhet accepteras.
1.3 Medlemskapet kan upphöra genom skriftligt besked härom till Camstrat Consulting AB, dock har detta ingen verkan beträffande redan ingångna uppdragsavtal eller fortfarande giltiga, utestående, offerter där dessa medlemsvillkor fortsatt gäller.

Medlemmens åtagande

2.1 Medlemmen svarar för att offert som lämnas till kund för medlemmens räkning är bindande vad avser de villkor som offereras under minst offertens giltighetstid.
2.2 Medlemmen förbinder sig att, vid antagen offert, ingå särskilt avtal med Camstrat Consulting AB. Avtalet skall innehålla de bestämmelser som angivits i offert och i övrigt de villkor som normalt överenskoms vid avtal av denna karaktär. Allt ansvar som enligt avtal med kunden kan komma att göras gällande mot Camstrat Consulting AB, skall medlemmen svara för.
2.3 Medlemmen svarar för att de uppdrag som erhålls genom Camstrat Consulting AB genomförs på ett professionellt sätt med iakttagande av god sedvänja inom branschen.
2.4 Medlemmen svarar för att under ansvarstiden för ett uppdrag inneha gällande ansvarsförsäkring, omfattande utökat skydd med ren förmögenhetsskada vid konsultverksamhet, till betryggande belopp som säkerhet för fullgörande av skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt och dessa allmänna bestämmelser. Medlem skall på begäran av Camstrat Consulting AB skicka kopia av försäkringsbrev.
2.5 Medlemmen ansvarar för att till Camstrat Consulting AB, i enlighet med för uppdraget avtalade betalningsvillkor och ersättningsformer, löpande redovisa nedlagd tid för uppdraget. Redovisning sker, om ej annat avtalats, en gång per månad. Camstrat Consulting AB tillhanda senast 5 arbetsdagar efter föregående månads slut.
2.6 Medlemmen skall ersätta Camstrat Consulting AB för all direkt eller indirekt skada som orsakats Camstrat  Consulting AB p.g.a. att medlemmen brustit i sina åtagande enligt dessa villkor.
2.7 Medlem står vid deltagande i av Camstrat Consulting AB anordnade konferenser, utbildningar eller andra gemensamma aktiviteter för sin del av kostnaden härför.

Camstrat Consulting ABs (CCAB nedan) åtagande

 3.1 CCAB skall aktivt bearbeta potentiella kunder för att marknadsföra och sälja de konsulttjänster medlemmarna tillhandahåller.
3.2 Om offert antas så svarar CCAB för att skriftliga avtal mellan CCAB och medlem respektive köpare upprättas.
3.3 CCAB fakturerar köpare av konsulttjänster enligt de betalningsvillkor och ersättningsformer som överenskoms i respektive avtal. Underlaget för fakturering, tidsredovisningen, upprättas av medlemmen enligt punkt 2.5 ovan. CCAB ombesörjer också utsändande av eventuella påminnelser och rutiner för räntefakturering enligt de villkor som överenskommits. Inkasserade dröjsmålsräntor samt påminnelseavgifter tillfaller Camstrat Consulting AB.
3.4 CCAB skall anordna konferenser, utbildningar och andra gemensamma aktiviteter i enlighet med medlemmarnas önskemål.

Medlemsavgifter, provision

4.1 Medlemsavgift utgår endast när medlem har betalt uppdrag som tillkommit genom Camstrat Consulting ABs medverkan.
4.2 Medlemsavgiften består av att Camstrat Consulting behåller 10% av det till köparen av konsulttjänst fakturerade beloppet. Dvs medlemmen erhåller 90% av det till köparen fakturerade beloppet senast 7 arbetsdagar efter det att Camstrat Consulting AB erhållit betalning från köparen.
4.3  Vid utebliven betalning från köparen på grund av reklamation, tvist, konkurs, obestånd eller annan orsak är Camstrat Consulting AB ej skyldig att utbetala ersättning till medlemmen enligt punkt 4.2 ovan. Om Camstrat Consulting AB senare erhåller sådan betalning, eller del av betalning, erhåller medlemmen sin procentuella andel därav.
4.4 Om medlem vid förlängning, utökning eller nya konsultuppdrag med köpare, där Camstrat Consulting AB etablerat kontakten mellan medlemmen och köparen, väljer att direkt teckna avtal med köparen förbinder sig medlemmen att till Camstrat Consulting AB utge provision motsvarande de 10% enligt punkt 4.2 ovan under en tid av 1 år efter slutfakturering av senaste uppdraget med köparen där Camstrat Consulting AB var part i avtalet med köparen. Detta gäller oavsett om medlemmen fortsätter som medlem i nätverket eller inte.